องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

แบบฟอร์มต่างๆของท้องถิ่น

 
1.แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น
     1.1 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     1.2 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่
     1.3 แบบแสดงรายการที่ดิน
     1.4 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

2. แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
     2.1 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (
     2.2 ฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     2.3 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จดทะเบียนการค้า
 
3.แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์
     3.1 บันทึกร้องเรียนร้องทุกข์

4.แบบฟอร์มการขออนุญาต
     4.1 ขออนุญาตใช้เสียง
     4.2 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
     4.3 หนังสือมอบอำนาจ
View : 1302