องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7


สำนักปลัด

นายอุดร ธรรมวงศ์
ปลัด อบต.

นายธีราทัต สมหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายพิเชฐ แผลงดี
นิติกรปฏิบัติการ

นางรุ่งอรุณ ประจิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางสาวเจษฎา สุทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นายเฉลิมศักดิ์ ศรีสุธรรม
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ปฏิบัติงาน

นายธีรพล สมมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรอนงค์ สาลีทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีโชค กรไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวจินดารัตน์ แซ่คู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายเอกพรรณ์ แก้วแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายมนเทียร ปราบวงษา
พนักงานขับรถยนต์

นายสุพิน มารยาท
นักการภารโรง

นายณรงค์เดช ดวงสมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย