องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
ท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

            ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง    ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ. 2552  ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้ง  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบล  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

        บัดนี้   กระผม นายวัชร์ชพล  วรดิษฐ์เรืองเดช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม   โดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ขอนำเรียนนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม  ผู้ทรงเกียรติ  ไว้รับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลทุ่มให้มีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลทุ่ม  ทุกคน

         ท่านประธานที่เคารพ  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  ในอันที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  จึงได้กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ตามมาตรา  78  รัฐจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง  และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น  ได้ต้องพัฒนาท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ท้องถิ่นให้ทั่วถึง  และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาตำบลที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ประชาชนในตำบลนั้น  และหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 281 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ได้กำหนดให้รัฐจะต้องให้ความอิสระแก่ท้องถิ่น  ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

              ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นครั้งแรก  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม  จึงต้องเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยแนวคิดตามนโยบายใหม่ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจในปัญหาและทันโลกทันเหตุการณ์

              ในปัจจุบันนี้  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอ  การว่างงาน  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม  จึงกำหนดเป้าหมายและนโยบาย  เพื่อลดความยากจนในการสร้างงาน  สร้างรายได้  โดยใช้กลไกทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น

            ตำบลทุ่มมีศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่  มีประเพณีอันงดงาม  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ชีวภาพ  นอกจากนั้น  ชาวตำบลทุ่ม  ยังมีทักษะฝีมือและความขยันหมั่นเพียร  ซึ่งถ้าได้รับการส่งเสริมและให้โอกาสจะทำให้ตำบลทุ่ม  หลุดพ้นจากความยากจน  กลับขึ้นมาแข็งแกร่งและยืนบนลำแข้งตัวเองได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี  และความภาคภูมิใจ  ในความเป็นคนตำบลทุ่ม  ดังนั้นจึงกำหนดเป้าหมายหลักของการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อพัฒนาคนในสังคมให้มีความสุข  มีความสมบูรณ์  จิตใจ  และสติปัญญา  สามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ไว้โดยไม่ละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความเป็นไทย  นโยบายที่กำหนดไว้ทั้ง  7  ด้าน  จึงเป็นวิธีการไปสู่เป้าหมาย  ให้คนในสังคมได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีภูมิปัญญามีส่วนร่วมในการพัฒนา  รวมทั้งจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อมอันจะทำให้การพัฒนาทุกด้านเป็นไปอย่างสมดุล  โดยมีรายละเอียดของนโยบายดังต่อไปนี้

1.    นโยบายทั่วไป
1.1    ให้มีการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  ข้าราชการทุกระดับชั้นให้มีความรู้  ความสามารถ  และจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน
1.2    เตรียมความพร้อมบุคลากร  งบประมาณและขีดความสามารถในการรับโอนภารกิจจากรัฐตามพระราชบัญญัติ  กำหนดแผนขั้นตอน  และการกระจายอำนาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542
1.3    จัดระบบบริการสาธารณะ  ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนตำบล  และระหว่างองค์กรการบริหารส่วนตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.4    จัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์  เพื่อให้คำแนะนำ  ชี้แจง  หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่องานราชการ  ตลอดจน  ทำการเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสาธารณชน  หรือสื่อมวลชน  เพื่อความเข้าใจอันดี  และเป็นสิ่งที่รู้จักถึงภารกิจ  และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.     นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และสภาพแวดล้อม  และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนเป็นการวางฐานรากของการพัฒนาที่ยังยืน  โดยจะดำเนินการดั้งนี้
2.1    มุ่งมั่นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการจัดระบบบริหารสาธารณะ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
2.2    มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย  ในการสัญจรของประชาชน  โดยการบูรณะพัฒนาถนน  แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร  และอุปโภคบริโภค  ให้มีสภาพดี  และได้มาตรฐาน  
2.3    เสริมสร้างปรับปรุงขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ     ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
2.4    ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลทุ่ม   เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  3. นโยบายทางสังคม
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในด้านต่างฯ  แก่ประชาชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  และสติปัญญา  รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  และยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น
3.1.  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
           3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้    ความเข้าใจ   รวมทั้งการดูแลตนเอง   การส่งเสริมสุขภาพ   และการป้องกันโรค
     3.1.2  สนับสนุนองค์การเอกชน  สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  ให้เข้ามามีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอนามัย
 3.1.3  ให้มีมาตรการเฝ้าระวัง  และครบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
     3.1.4  ให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  แหล่งอบายมุขตามนโยบายของรัฐบาล  โดยให้ความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ  เพื่อให้ประชาชน  ปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติด และอบายมุข
        3.2.ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
          3.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการจัดสรรทุนเพื่อการวิจัยให้กับบุคลากรทางการศึกษา
          3.2.2  จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
          3.2.3  ส่งเสริมสนับสนุนจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในสำนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนการศึกษาแก่องค์การบริหารส่วนตำบล
          3.2.4  ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน  ได้สืบค้นและศึกษาเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่  สืบสานศิลปวัฒนธรรม
          3.2.5  เข้าไปมีบทบาทและกิจกรรม  ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรม  สถานศึกษา  และส่วนราชการอื่นๆ
          3.2.6  พัฒนาบูรณะฟื้นฟู  โบราณสถาน  และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม  เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่  สร้างแหล่งซื้อขายสินค้าของนักท่องเที่ยวกับประชาชน  ในท้องถิ่น  โดยจะส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว  และวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์
       3.3  ด้านสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส
          3.3.1  ให้การสงเคราะห์  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งเด็ก และเยาวชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
          3.3.2  เสริมสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเด็ก  สตรี  และเยาวชน  ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือและการบริการพื้นฐานทางสังคมทุกด้านอย่างเหมาะสมทั่วถึง  และเป็นธรรม
          3.3.3  ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้มีการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกทอดทิ้งทางสังคม
          3.3.4  สนับสนุนบทบาทสตรี  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  และการบริหารทุกระดับ

       4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2540  มาตรา  45 (7)  ได้บัญญัติไว้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองดูแลและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดั้งนั้น  จึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องป้องกันการเสื่อมโทรม  หรือการสูญสิ้นไปและ
การนำกลับมาใช้ใหม่  ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อให้เกิดความสมดุลในสภาพนิเวศ  และเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
         4.1  บริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน
         4.2  ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการควบคุม  และกำจัดมลภาวะ  ที่มีผลสุขภาพอนามัย  สวัสดิการ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
         4.3  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์  และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์  ต่อทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการนำสิ่งของหรือเศษวัสดุ  เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่

      5.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์
          5.1.  สนับสนุนให้ภาคเอกชนทุกระดับ    มีความพร้อมในการแข่งขันเสรี  ในเวทีการค้าภายในตำบล  และต่างตำบล
          5.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มองค์กรสมาชิกกลุ่มในการประกอบอาชีพ  ให้มีขีดความสามารถในการวางแผน  และพัฒนาการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด  เพื่อเป็นการยกระดับรายได้
         5.3  ให้การสนับสนนและดูแล  รวมทั้งส่งเสริมการค้า  การลงทุน  กับต่างตำบล  และการพัฒนาไปสู่ฐานการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ

   6.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
         6.1 ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการบริหารจัดการรวมถึงการขจัดปัญหา  อุปสรรคต่างๆ
         6.2  ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล  และบริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

    7.  นโยบายด้านการเงิน  และการคลัง
          7.1.  จะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  และค่าธรรมเนียมรายได้ที่มิใช่ภาษีอากรตลอดจนรายได้ต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  จะวางระบบการจัดเก็บที่ประหยัด  สะดวก  ชัดเจน  และโปร่งใส  สำหรับผู้เสียภาษีฯลฯ
         7.2. กำหนดแผนงานหรืองบประมาณในการพัฒนา  หรือลงทุนในกิจกรรมต่างๆ  จะต้องเน้นถึงประสิทธิภาพ  คุณภาพของงาน  โดยคำนึงถึงความคุ้มค้าทางเศรษฐกิจ  ผลประโยชน์ที่จะได้รับความต้องการของประชาชน  โดยก่อภาระการเงิน  การคลังให้น้อยที่สุด
         7.3.  การออกข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีอากร  และค่าธรรมเนียมจะต้องครอบคลุมทุกกิจการให้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และให้อำนาจไว้
          ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มที่เคารพ  การกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม  ตามที่กล่าวมานั้น  ได้กำหนดขึ้นบนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน  และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้   ประการสำคัญเนื่องจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความเคารพต่อเจตนารมณ์ของประชาชนชาวตำบลทุ่มกระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม  จะต้องปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่และต้องเสนอร่างข้อบัญญัติต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินนโยบายสามารถบรรลุผลการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2550  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6 )  พ.ศ. 2552  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 
ขอขอบคุณ
นายวัชร์ชพล   วรดิษฐ์เรืองเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
View : 1055