องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

http://กฎหมายที่เกียวข้อง
/upload/files/.ระเบียบมท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกpdf
/upload/files/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2536.pdf
/upload/files/พระราชบัญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
/upload/files/ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544.pdf
/upload/files/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษารถยนต์ของ อปท..pdf
/upload/files/คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.pdf
/upload/files/พระราชบัญัติบริหารงานบุุคคล พ.ศ. 2542.pdf
/upload/files/พระราชบัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ.2539.pdf
/upload/files/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547.pdf
/upload/files/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561.pdf
/upload/files/ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.PDF
/upload/files/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.pdf
/upload/files/ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ......pdf
View : 961