องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 

นายสุภาษิต วงษา
ประธานสภา

นายถวิล แสงทอง
รองประธานสภา

 

นางสมควร อินตะนัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายเกษม ศรีจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายสุทิน คำพอง
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายสมชาย รักชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายชาตรี ท่อนทองแดง
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นางวิไลวรรณ โคตา
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายอ่อน ทำบุญ
ส.อบต.หมู่ 4

นายกษมา ทรงกลด
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นางสาวชยาภัสร์ อุดด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นางสงวนวงศ์ พรหมประดิษฐ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายสุพัฒ อุดด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ว่าที่ รต.เปรมศักดิ์ งอมสงัด
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายเกษตร ฤาชา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นางจงจิตร แสงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางสุปรียา ทำบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายมานะพันธ์ มาระยาท
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายเทียนชัย มูลตระกูล
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายจำลอง ศรีผุย
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายสฤษดิ์ วังทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นางสาวลักขณา คำฤาชา
ส.อบต.หมู่ที่ 12
 
นายเกรียงไกร พุกเจริญ
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายภาษี ทองสาย
ส.อบต.หมู่ที่ 13
 
View : 1732