องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
กองสวัสดิการและสังคม

 
 


นางวริสรา รัศมี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 

 
 
นางอภิญญา ทองแป
นักพัฒนาชุมชน
 

นางสียอม โสพัฒน์
ผดด.ศูนย์โนนแกด

นายทวีศักดิ์  ดวนใหญ่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอาทิตย์ ผลจันทร์
ผดด.ศูนย์ขมิ้น

นางจิตรลดา พรมโสภา
ผดด.ศูนย์ขมิ้น

นางศิริรัตน์ มเหศักดิ์
ผดด.ศูนย์ขมิ้น

นางสาววิชชุดา มเหศักดิ์
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
     
     
View : 582