องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
                          สำนักงานปลัด
                        

                              นายอุดร   ธรรมวงศ์
                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ปฏิบัติหน้าที่
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
                                                                           นางยาพร  อุ่นใจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 
 
นายธีราทัต  สมหมาย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 นายพิเชฐ  แผลงดี
นิติกรปฏิบัติการ
 

 
นางรุ่งอรุณ  ประจิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวเจษฎา  สุทาศรี
นักจัดการงานทั่วไปนายเฉลิมศักดิ์  ศรีสุธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ปฏิบัติงาน

นายธีรพล  สมมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรอนงค์  สาลีทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีโชค  กรไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นางสาวจินดารัตน์  แซ่คู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายเอกพรรณ์  แก้วแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


 นายมนเทียร  ปราบวงษา
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุพิน  มารยาท
นักการภารโรง
 

นายณรงค์เดช  ดวงสมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
View : 2754