องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานปลัด

 

นายอุดร   ธรรมวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ปฏิบัติหน้าที่
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 
นายวิชัย   ศรีอินทร์  ตำแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
 
 
นายธีราทัต  สมหมาย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นายธีรพล   สมมุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 


 
นางสุภาพร  ดารากรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวเจษฎา  สุทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป


นายเฉลิมศักดิ์  ศรีสุธรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ปฏิบัติงาน

นายณรงค์เดช  ดวงสมร
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอรอนงค์  สาลีทำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทวีโชค  กรไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นางสาวจินดารัตน์  แซ่คู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายเอกพรรณ์  แก้วแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


 นายมนเทียร  ปราบวงษา
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสุพิน  มารยาท
นักการภารโรง 
 
     
View : 1792