องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
กองคลัง
 
 
นางพรสวรรค์  ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

                                               
 

นางทิพาพรรณ กระกร่ำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 
นางสาวปิยวรรณ คงเจริญ
เจ้าหน้าที่พัสด
 
ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรมิดา สว่างเพราะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสาวสุภาวดี พลโยธิน
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     
     
View : 978