องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

กองคลัง
 
 
นางพรสวรรค์  ขุนพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

                                               
 

นางทิพาพรรณ กระกร่ำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 เจ้าหน้าที่พัสด
 

นางศริพร  ใจจง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสาวสุภาวดี พลโยธิน
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     
     
View : 1764