องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประวัติความเป็นมา :
          ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของตำบล :
          ตำบลทุ่ม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร
อาณาเขตตำบล :
          ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
          ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
          ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
          ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
จำนวนประชากรของตำบล :
         จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,986 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,359 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
          อาชีพหลัก ทำนา
          อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :   พระศรีธาตุโนนแกด
 
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน
       ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, บ้านทุ่ม หมู่ที่ 2, บ้านเสือบอง หมู่ที่ 3, บ้านหางว่าว  หมู่ที่ 4, บ้านโนนบัว หมู่ที่ 5, บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6, บ้านโนนแกด หมู่ที่ 7, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8, บ้านขมิ้น หมู่ที่ 9, บ้านขมิ้น หมู่ที่ 10, บ้านฮ่องแข้ดำ หมู่ที่ 11 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 
จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่ม
      จำนวนหลังคาเรือน :1,618 หลังคาเรือน 
      จำนวนประชากร : 6,986 คน 
      จำนวนผู้สูงอายุ : 458 คน 
      จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 315 คน 
      จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 96 คน 
      จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 6 คน
      จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :1,742 คน 
      จำนวนผู้พิการ : 225 คน
 
View : 2297