องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม

อบต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6,7 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม 2561

... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 120)

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 (ครั้งที่2) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

... วันที่ 20 ก.พ. 61 (ดูู 130)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มสมัยสามัญ สมัยที่1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

... วันที่ 14 ก.พ. 61 (ดูู 127)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บ้านหางว่าว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 มกราคม 2561

... วันที่ 26 ม.ค. 61 (ดูู 292)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2561 ( กิจกรรมการจัดทำฝายกระสอบทราย) ณ ลำน้ำห้วยแฮด บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 มกราคม 2561

... วันที่ 19 ม.ค. 61 (ดูู 277)

การประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุขประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

... วันที่ 10 ม.ค. 61 (ดูู 136)

ภาพการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปี 2560

... วันที่ 29 ส.ค. 60 (ดูู 264)

ภาพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18 สิงหาคม 2560

... วันที่ 21 ส.ค. 60 (ดูู 322)

ภาพการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560

... วันที่ 11 ส.ค. 60 (ดูู 156)

รพ.สต.บ้านโนนแกดพร้อมทีมงาน อสม. และกลุ่มแม่บ้านตำบลทุ่ม มอบ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,500 ดอก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 183)

มอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

... วันที่ 13 ก.ค. 60 (ดูู 173)

มอบถังขยะอันตราย ตามแนวทางประชารัฐ ภายในเขต อบต.ทุ่ม

... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 221)

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3/2560

... วันที่ 13 มิ.ย. 60 (ดูู 175)

ภาพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเหล่าโนนตูมหมู่13 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 22 พ.ค. 60 (ดูู 170)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 5 พ.ค. 60 (ดูู 284)

การรับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม เวลา 09.00-16.30 น. หมู่ที 9,10

... วันที่ 2 พ.ค. 60 (ดูู 194)

การรับลงทะเบียนแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่่วนตำบลทุ่ม

... วันที่ 28 ม.ย. 60 (ดูู 267)

ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีธาตุ (โนนแกด) ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 310)

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560

... วันที่ 18 ม.ย. 60 (ดูู 688)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ บ้านทุ่มหมู่ที่ 1 เวลา 13.00-15.00

... วันที่ 31 มี.ค. 60 (ดูู 221)